Zagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak

Zagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak
Projekt konkursowy

Rok: 2014

Zespół: Anna Demarczyk, Dariusz Demarczyk, Piotr Dubec, Aleksandra Marszałek


Prezentowana przez nas koncepcja zagospodarowania otoczenia Pawilonu Zodiak w Warszawie powstała z myślą o przywróceniu jego pozycji w wymiarze symbolicznym i materialnym. Obierając za punkt wyjścia grecką agorę jako antyczną formę wielofunkcyjnej przestrzeni społecznej pragniemy stworzyć miejsce atrakcyjne i wygodne w użytkowaniu, w którym toczy się życie miejskie.

Projektowany teren ma spełniać wiele funkcji; być miejscem spotkań mieszkańców, debaty publicznej, przestrzenią ekspozycji i działań artystycznych. Dodatkowo ma on pełnić funkcje reprezentacyjną jako przedpole pawilonu oraz rekreacyjną jako teren zieleni zorganizowanej w jednym z 'sub-wnętrz' Pasażu Wiecha.

Nadrzędnym celem projektu jest ukształtowanie sceny dla wydarzeń kulturalnych i społecznych wynikających z funkcji Pawilonu Architektury Zodiak. Jednocześnie ranga budynku oraz przypisane mu funkcje wymagają stworzenia miejsca rozpoznawalnego w skali Warszawy (landmark). Przy mnogości funkcji sąsiedniej zabudowy istotną rolę odgrywa możliwość łatwej adaptacji przestrzeni do różnych aktywności odbywających się w jej obrębie. Program założenia winien zapewniać całoroczną atrakcyjność miejsca, niezależnie od charakteru, częstotliwości i cykliczności wydarzeń. Stąd też, w nawiązaniu do wcześniejszego sposobu organizacji terenu, wprowadzamy element wodny, który może funkcjonować zamiennie z innymi aktywnościami.

Geometria układu nawiązuje do dawnych podziałów ortogonalnych obiektów architektonicznych i siatki ulic. Na projektowane założenie składają się pasy komunikacji pieszej zorganizowane wzdłuż granic opracowania oraz prostokątny zieleniec (skwer) w części centralnej. Komunikacja pomiędzy Pasażem Wiecha, ul. Chmielną oraz wejściami do budynków i toalety publicznej może się odbywać przez plac centralny jak i poza jego obrębem. Umożliwia to zagospodarowanie centralnej części założenia bez kolizji ze szlakami pieszymi. Nawierzchnie zewnętrznych pasów komunikacyjnych są kontynuacją posadzki pasażu. Układ płyt granitowych zostaje powtórzony za wyjątkiem przestrzeni centralnej (skweru), którego nawierzchnię stanowi płyta betonowa. Plac centralny jest ukształtowany w sposób pozwalający na swobodny spływ wody i stanowi element układu fontannowego. Wymiary przestrzeni centralnej determinuje siatka kwadratów o module 125 cm, który wynika z uśrednienia podziałów elewacji frontowej Pawilonu Architektury Zodiak. Podziały skweru na strefy o różnej dostępności powstają w wyniku nałożenia linii określających główne powiązania komunikacyjne na w/w siatkę. W celu wydzielenia stref zieleni narożniki płyty centralnej zostały podniesione. Rozbudowa geometrii placu w trzecim wymiarze ma na celu nie tylko zabezpieczenie zieleni przed uszkodzeniem ale również skupienie uwagi obserwatora w centralnej części placu gdzie zlokalizowano element wielofunkcyjny. Elementy programowe Wprowadzenie wody na teren przed pawilonem przywołuje dawny wygląd tego miejsca. Funkcję fontanny pełni stała konstrukcja stalowa o ażurowej formie krawędzi sześcianu. Element ten odnosi się kolorystycznie i materiałowo do frontowej elewacji pawilonu. Dodatkowo aby podkreślić powiązanie obiektu z pawilonem pominięto jedną krawędź bryły, przez co otwiera się ona w kierunku głównego wejścia do budynku. Konstrukcja o wymiarach 7,5 x 7,5 x 7,5 m ma charakter wielofunkcyjny. W trakcie tradycyjnej wystawy lub prezentacji obiekt staje się ramą kadrującą i skupiającą uwagę na istotnych elementach ekspozycji. Może być wykorzystany jako baza do instalacji przestrzennej, nośnik materiałów drukowanych czy wnętrze pozorne wpisane w ideę danej aktywności artystycznej. Przez większość czasu konstrukcja pełni rolę fontanny. Intensywność i rodzaj obrazu wodnego można dostosować do warunków pogodowych, pory roku i aktualnych wydarzeń. Wachlarz obrazów wodnych bazuje na trzech rozwiązaniach technicznych: układzie dysz spieniających zlokalizowanych w podstawie bryły, kurtynie wodnej generowanej przez górne krawędzie obiektu oraz systemie zamgławiaczy rozmieszczonych równomiernie wzdłuż wszystkich krawędzi. Obieg płynu w fontannie odbywa się dzięki spływowi grawitacyjnemu wody po płycie betonowej do przelewów zlokalizowanych przy jej brzegach, skąd za pośrednictwem instalacji pompowo-filtrującej woda jest oczyszczana oraz przemieszczana do dysz i ponownie trafia na płytę placu centralnego. Forma głównego elementu małej architektury umożliwia tworzenie instalacji audiowizualnych, obejmujących zarówno wyświetlanie obrazu na kurtynie wodnej, jak i projekcje na płaszczyznach powstałych poprzez obleczenie bryły płótnem. Rolę siedzisk pełnią ławy betonowe diagonalnie przecinające rysunek placu. Drugą funkcją ław jest graniczenie dostępu do roślinności. Wysunięcie betonowych monolitów poza obrys placu podkreśla główne kierunki komunikacji. Oprócz elementów na stałe związanych z przestrzenią wyznaczono strefy dla mebli tymczasowych, związanych z lokalami gastronomicznymi. Są one zlokalizowane w obrębie wschodniego pasa komunikacji (przed Pawilonem Architektury) oraz w południowej części opracowania (przy lokalach gastronomicznych).

Projektowana roślinność obejmuje połacie łąki kwietnej oraz nasadzenia drzew liściastych zlokalizowane w obrębie stref z ograniczonym dostępem. Podniesione narożniki płyty centralnej zwiększają przestrzeń dla brył korzeniowych drzew jednocześnie eksponując roślinność łąkową. Na jakość siedliska wpływa sąsiedztwo elementu wodnego, który intensywnie nawilża powietrze. Rozbudowana paleta obrazów wodnych fontanny daje możliwość regulacji mikroklimatu miejsca poprzez zmniejszanie temperatury odczuwalnej oraz zwiększanie wilgotności powietrza. Element wodny pełni również funkcję sanitarną.
Zagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie ZodiakZagospodarowanie terenu przy pawilonie Zodiak