Pasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie

Pasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie
Projekt konkursowy

Rok: 2013

Zespół: Anna Demarczyk, Dariusz Demarczyk, Piotr Dubec


Projektowany pasaż rozciąga się pomiędzy liniami zabudowy ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych i Warszawskiej w Ciechanowie. Na terenie opracowania wydzielono trzy strefy funkcjonalno-przestrzenne: spacerowo-rekreacyjną (pas łączący ulicę Warszawską z ulicą 11 Pułku Ułanów Legionowych), rekreacyjną (w formie ogrodu miejskiego z elementem wodnym przylegającego do w/w), parkingową (w centralnej i północnej części kwartału zabudowy)

Strefa spacerowo-rekreacyjna została ukształtowana w formie deptaka - pasażu do którego przylegają pasy zieleni. Pas komunikacji pieszej ma szerokość 10-14m i jest dostępny dla pojazdów obsługi technicznej i uprzywilejowanych. W obrębie pasażu można wyróżnić cztery odcinki o różnym charakterze. Od ulicy Warszawskiej; brama i podest nawiązujący do dawnego domu ludowego, następnie poszerzenie deptaka przy obiektach usługowych przechodzące w odcinek wypoczynkowy przylegający do strefy rekreacyjnej oraz odcinek przy pawilonie handlowym przylegający do ulicy 11-go Pułku Ułanów Legionowych.

Głównym elementem strefy rekreacyjnej jest ogród z założeniem wodnym. Zaproponowano modyfikację ukształtowania terenu. Powierzchnia ogrodu wznosi się w kierunku północnym, co tworzy naturalną izolację wizualną pomiędzy centralną częścią pasażu, a parkingami wewnątrz osiedla. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano dodatkową przestrzeń pod powierzchnią gruntu, która może mieścić infrastrukturę techniczną. W ogrodzie zaprojektowano fontannę w formie schodów wodnych. Na powierzchniach nieutwardzonych przewiduje się nasadzenia roślinności zielnej, zebranej w naturalistyczne kompozycje. Ideą stworzenia ogrodu naturalistycznego w obrębie zabudowy śródmiejskiej jest uzyskanie efektu zaskoczenia, nakłonienie do refleksji, wzruszenia, kontemplacji piękna przyrody. Ogród nawiązuje do wątków przyrodniczych w twórczości M. Konopnickiej.

Strefa parkingowa zajmuje wnętrze kwartału. Wjazd jest usytuowany od strony ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych. Projektowany układ zapewnia dostęp do obiektów infrastruktury technicznej oraz miejsca składowania odpadów. Wyznaczono 35 miejsc postojowych do których prowadzą drogi pieszo-jezdne oraz chodniki wzdłuż budynków. Przewiduje się likwidację blaszanego garażu znajdującego się na terenie opracowania. Koncepcja zakłada budowę schodów oraz rampy, łączących strefę parkingową z budynkiem w północnej części opracowania.

W projekcie uwzględniono lokalizację istniejącej tablicy upamiętniającej postać Marii Konopnickiej na betonowym cokole w formie pulpitu. Brama do pasażu znajduje się w linii zabudowy ul. Warszawskiej. Wygląd bramy jest inspirowany kształtem dawnego Domu Ludowego o dwuspadowym dachu. Mała architektura została wykończona drewnem, w wertykalnym układzie, nawiązującym do elewacji dawnego Domu Ludowego. Dodatkowo wprowadzono nawierzchnię drewnianą o zarysie podstawy budynku. W centralnej części pasażu, u wejścia do ogrodu znajduje się inskrypcja w nawierzchni. Jest to strofa z wiersza M. Konopnickiej „Kwiaty”.

We wschodniej części terenu opracowania zlokalizowano pawilon handlowy o powierzchni użytkowej do 60 m2. W tym miejscu sugeruje się lokalizację funkcji handlowej i informacyjnej. Budynek wyposażono w podjazd dla niepełnosprawnych.

Projekt zakłada pozostawienie dużych drzew, które są wartościowymi elementami obecnego ekosystemu. Zaprojektowano nowe nasadzenia roślinności drzewiastej i zielnej o chrakterze osłonowym i ozdobnym. Wzdłuż pasażu zaproponowano szpalery grabów kolumnowych dobrze znoszących zacienienie. Przy pawilonie handlowym zagajnik brzozowy. Wzdłuż istniejących garaży jednostronną aleję klonową. Na rabatach zaplanowano nasadzenia grup bylin i traw ozdobnych z istotnym udziałem gatunków rodzimych. Przewiduje się możliwość zagospodarowania roślinnością pnącą ścian budynków od południowej strony pasażu.

Przewiduje się przebudowę i dostosowanie infrastruktury technicznej do projektowanego zagospodarowania terenu, wraz z relokacją stacji trafo. Koncepcja uwzględnia zastosowanie systemu gromadzenia i wtórnego wykorzystania wody opadowej oraz zastosowanie alternatywnego źródła zasilania w formie paneli fotowoltaicznych. Zaprojektowano zadaszone miejsce składowania zbieranych selektywnie odpadów z łatwym dostępem dla pojazdów komunalnych.
Pasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w CiechanowiePasaż Marii Konopnickiej w Ciechanowie